อุปนิสัยของซิมส์

อุปนิสัยของซิมส์
The Sims 4 อุปนิสัยของซิมส์
ในเกมแพ็คชุดนี้ จะมีอุปนิสัยของซิมส์ใหม่ ๆ อยู่ทั้งหมด 18 แบบให้สะสมด้วยกัน แบ่งเป็น 2 ส่วนก็คือ อุปนิสัยที่ได้จากการทำ Aspiration สำเร็จ และ อุปนิสัยได้ที่จากพฤติกรรมของตัวซิมส์แต่ละอุปนิสัยจะเป็นตัวที่บ่งบอกความเป็นซิมส์ของเราในทิศทางต่าง ๆ

รางวัลอุปนิสัย
Role Model (เป็นแบบอย่าง)
อุปนิสัยนี้จะช่วยเพิ่มคะแนน Character Value (ค่าที่ใช้แสดงพฤติกรรมของตัวละคร ผมจะเรียกมันสั้น ๆ ว่า ค่าต่าง ๆ ของตัวละครแล้วกัน… นี่สั้นแล้วเหรอ?) ให้กับเด็กเล็ก ไปจนถึงวัยรุ่น (โดยจะได้จากการทำปณิธาน Super Parent สำเร็จ)

อุปนิสัยได้ที่จากพฤติกรรมของตัวซิมส์
อุปนิสัยของซิมส์
อุปนิสัยชนิดนี้ เรียกได้ว่าเป็นอุปนิสัยแบบใหม่สำหรับเกมซิมส์ภาคนี้เลยก็ว่าได้ โดยต่างประเภทแรกที่กล่าวมา ซิมส์จะได้รับอุปนิสัยจากพฤติกรรมก็ต่อเมื่อพวกเขามีค่าความประพฤติในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน Manners (มารยาท), Responsibility (ความรับผิดชอบ), Conflict Resolution (การแก้ปัญหาความขัดแย้ง), Empathy (ความเอาใจใส่) และ Emotional Control (การควบคุมอารมณ์) ถึงขั้นสุด โดยค่าของตัวละครเหล่านี้จะมีทั้งพฤติกรรมเชิงบวก และพฤติกรรมเชิงลบ ซึ่งจะเพิ่มขึ้น หรือลดลงขึ้นอยู่กับการกระทำของพ่อแม่
ค่าของตัวละครจะเริ่มมีตั้งแต่วัยเด็กเล็ก ไปจนถึงวัยรุ่น โดยค่าของตัวละครเริ่มต้นนั้น จะขึ้นอยู่กับอุปนิสัยพื้นฐานที่พวกเขามี อย่างเช่นถ้าเราเลือกให้ซิมส์เป็นพวกรักความสะอาด ค่าเริ่มต้นในด้านมารยาทจะอยู่ในเชิงบวก หรือถ้าเราเลือกให้ซิมส์เป็นพวกที่ชั่วร้าย ค่าเริ่มต้นของด้านการควบคุมอารมณ์จะอยู่ในเชิงลบ เป็นต้นและเมื่อพวกเขาเติบโตเป็นใหญ่ ค่าเหล่าจะถูกล็อกไว้ และจะได้รับอุปนิสัยพิเศษ