The Sims 4 อุปนิสัยของซิมส์
ในเกมแพ็คชุดนี้ จะมีอุปนิสัยของซิมส์ใหม่ ๆ อยู่ทั้งหมด 18 แบบให้สะสมด้วยกัน แบ่งเป็น 2 ส่วนก็คือ อุปนิสัยที่ได้จากการทำ Aspiration สำเร็จ และ อุปนิสัยได้ที่จากพฤติกรรมของตัวซิมส์แต่ละอุปนิสัยจะเป็นตัวที่บ่งบอกความเป็นซิมส์ของเราในทิศทางต่าง ๆ
อุปนิสัยของซิมส์
รางวัลอุปนิสัย
Role Model (เป็นแบบอย่าง)
อุปนิสัยนี้จะช่วยเพิ่มคะแนน Character Value (ค่าที่ใช้แสดงพฤติกรรมของตัวละคร ผมจะเรียกมันสั้น ๆ ว่า ค่าต่าง ๆ ของตัวละครแล้วกัน… นี่สั้นแล้วเหรอ?) ให้กับเด็กเล็ก ไปจนถึงวัยรุ่น (โดยจะได้จากการทำปณิธาน Super Parent สำเร็จ)

อุปนิสัยได้ที่จากพฤติกรรมของตัวซิมส์
อุปนิสัยของซิมส์
อุปนิสัยชนิดนี้ เรียกได้ว่าเป็นอุปนิสัยแบบใหม่สำหรับเกมซิมส์ภาคนี้เลยก็ว่าได้ โดยต่างประเภทแรกที่กล่าวมา ซิมส์จะได้รับอุปนิสัยจากพฤติกรรมก็ต่อเมื่อพวกเขามีค่าความประพฤติในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน Manners (มารยาท), Responsibility (ความรับผิดชอบ), Conflict Resolution (การแก้ปัญหาความขัดแย้ง), Empathy (ความเอาใจใส่) และ Emotional Control (การควบคุมอารมณ์) ถึงขั้นสุด โดยค่าของตัวละครเหล่านี้จะมีทั้งพฤติกรรมเชิงบวก และพฤติกรรมเชิงลบ ซึ่งจะเพิ่มขึ้น หรือลดลงขึ้นอยู่กับการกระทำของพ่อแม่
ค่าของตัวละครจะเริ่มมีตั้งแต่วัยเด็กเล็ก ไปจนถึงวัยรุ่น โดยค่าของตัวละครเริ่มต้นนั้น จะขึ้นอยู่กับอุปนิสัยพื้นฐานที่พวกเขามี อย่างเช่นถ้าเราเลือกให้ซิมส์เป็นพวกรักความสะอาด ค่าเริ่มต้นในด้านมารยาทจะอยู่ในเชิงบวก หรือถ้าเราเลือกให้ซิมส์เป็นพวกที่ชั่วร้าย ค่าเริ่มต้นของด้านการควบคุมอารมณ์จะอยู่ในเชิงลบ เป็นต้นและเมื่อพวกเขาเติบโตเป็นใหญ่ ค่าเหล่าจะถูกล็อกไว้ และจะได้รับอุปนิสัยพิเศษ

......................................................................................................................................

All Rights Reserved‎ 2017 by
materialinator.com